Tal i com es contempla en el document Model Lingüístic del Sistema Educatiu de Catalunya, en el projecte lingüístic s’han d’explicitar els recursos materials o personals addicionals o complementaris
que contribueixen a la implementació del model educatiu plurilingüe i intercultural: aula d’acollida, auxiliar de
conversa, voluntariat lingüístic, etc., tant en l’horari lectiu com en l’extraescolar.

El projecte lingüístic és el resultat d’un procés de reflexió i debat sobre com millorar els usos lingüístics del centre i l’ensenyament de les llengües.

L’actualització d’aquest document va quedar aprovada el darrer mes de juny de 2022 pel Consell Escolar i pel claustre.