Ofensiva d’Escola

Per la millora dels resultats acadèmics

Què és Ofensiva d’Escola?

  • Una bateria d’actuacions concretes per millorar els resultats acadèmics de l’alumnat.
  • Un procés d’avaluació intern on es recullen un conjunt d’indicadors que aniran guiant l’aplicació del pla i permetran revisar puntualment la seva aplicació.

Línies vermelles de l’Ofensiva d’Escola

L’aplicació del pla no pot creuar dues línies:

  • Equitat: Millorar els resultats acadèmics en general i no només d’uns quants. No podem tolerar l’excel·lència d’uns pocs a costa de la desatenció cap a la resta.
  • Innovació pedagògica i tractament dels valors: En tant que complementàries, les tres potes que sustenten la nostra tasca educativa no poden ser obviades per només posar atenció en una d’elles.

Eixos d’actuació

L’Ofensiva d’Escola defineix 5 eixos d’actuació:

  1. Suport escolar personalitzat (SEP): detecció i intervenció precoç de les dificultats d’aprenentatge en l’educació infantil i primària.
  2. Impuls de la lectura: la lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars i foment de l’hàbit lector.
  3. Innovació metodològica i didàctica a les aules: simplificació dels currículums, impuls del treball competencial i de l’avaluació formativa com a eina del procés d’ensenyament i aprenentatge, orientació educativa.
  4. Plurilingüisme: accions escolars de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i d’interculturalitat per incrementar el domini de les llengües a Catalunya.
  5. Implicació i compromís de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne.