Les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) contenen aspectes relacionats amb l’estructura organitzativa del centre, amb  la participació de la comunitat educativa en la vida del centre, amb la convivència de l’escola, entre molts d’altres.

Actualment, l’equip directiu i una comissió vinculada al Consell Escolar, està redactant i actualitzant aquest document, tal i com es pot veure en els objectius definits tant els PEC com en el Projecte de Direcció.