Les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) contenen aspectes relacionats amb l’estructura organitzativa del centre, amb  la participació de la comunitat educativa en la vida del centre, amb la convivència de l’escola, entre molts d’altres.