Memòria

Tancament anual del curs

La memòria del curs  és un document de doble intenció.

Per una banda recull i tanca el grau d’assoliment dels objectius plantejats en la Programació General Anual i per una altra, esdevé el punt de partida pels reptes del proper curs. Aquest document és aprovat anualment pel Consell Escolar.

Els objectius que s’hi defineixen depenen jeràrquicament dels àmbits concretats en el Projecte Educatiu de Centre i de com aquest es concreta en el Projecte de Direcció de 4 cursos.

A continuació podeu trobar el resum dels objectius, estratègies i actuacions i el grau d’assoliment dels darrers cursos escolars.