Comissió de Gènere i Coeducació Feminista

Què fem?

Treballem per introduir la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’escola per respectar els drets dels infants a ser educats en plena igualtat d’oportunitats i no ser discriminats per raó de sexe o gènere. A través de la coeducació es valora l’experiència i l’aportació de les dones a la societat, així com també es reconeix i respecta la diferència, sense silenciar-la ni jerarquitzar-la, i s’elimina el sexisme i l’androcentrisme en les relacions i les pràctiques educatives.

Com ho fem?

A través d’una actuació transversal integrem d’una mirada feminista a l’escola que vetlla per la incorporació d’una mirada inclusiva de gènere que minimitza l’impacte social d’estereotips i rols de gènere sexistes. Organitzem diferents activitats socioculturals i de formació destinades tant a tots els membres de l’escola -infants, famílies, mestres, monitoratge- com també a altres col·lectius de Vilanova i la Geltrú. Aquestes tenen com a principal objectiu visibilitzar a les dones i altres col·lectius històricament invisibilitzats per oferir referents positius i introduir l’educació afectivosexual i la diversitat de gènere. Alhora, teixim vincles amb l’Associació de Dones La Frontissa amb la voluntat de reforçar la coeducació feminista en tots els àmbits de la societat en la que vivim.